Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

Regulamin sklepu


Najnowszą wersję Regulaminu, który obowiązuje od 24.12.2014 r., znajdziesz TU.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

działającego pod adresem elektronicznym

 

http://www.termicotychy.pl

obowiązujący do 24.12.2014


 

 

 

Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.termicotychy.pl

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.termicotychy.pl prowadzony jest przez TERMICO Ekskluzywne Łazienki Sebastian Ochał zarejestrowany przez Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Ewidencji Gospodarczej pod numerem 3049/2010.

 

 

Siedziba/adres korespondencyjny:
TERMICO Ekskluzywne Łazienki Sebastian Ochał
ul. Greglów 19, 32-600 Oświęcim-Babice

NIP: 646-244-67-04

REGON: 278351250

 

 

DANE KONTAKTOWE:

 

adres poczty elektronicznej: info@termicotychy.pl

numer telefonu: ( 33 ) 843 15 87

 

 

 

 

Spis treści:

 

 1. Przedmiot sprzedaży.

 2. Cena.

 3. Sposób złożenia zamówienia.

 4. Moment zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Sposoby płatności za towar.

 6. Sposoby dostawy (Termin, Koszty).

 7. Odstąpienie od umowy.

 8. Reklamacja.

 9. Zmiana regulaminu.

 10. Właściwość Sądu w przypadku ewentualnych sporów.

 11. Sprawy nieuregulowane regulaminem.

 12. Dane osobowe.

 

 

Słownik:

 

Sprzedawca – TERMICO Ekskluzywne Łazienki Sebastian Ochał, 32-600 Oświęcim-Babice, ul. Greglów 19 prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3049/2010, NIP – 646-244-67-04, REGON – 278351250

 

Towar – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

Konsument – zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Towar konsumpcyjny – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa Sprzedawcy osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 

 

 

 1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.termicotychy.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową z branży grzewczej i sanitarnej takie jak: akcesoria łazienkowe, baterie łazienkowe oraz kuchenne, brodziki, kabiny, wanny, syfony, ceramika łazienkowa, panele natryskowe oraz wiele innych.

 

 

 

 1. CENY TOWARÓW

   

 1. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy

 

 

 

 1. SPOSOBY ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod: wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego i przesłanie należycie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.

 

 1. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie w formularzu zamówienia następujących danych: imię i nazwisko, adres na który towar będzie wysyłany, adres do faktury oraz numer telefonu

 

 1. W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych określonych w pkt. 2 zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

 

 

 1. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres e-mailowy Klienta z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

 

 

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 

 1. Za zakupione w sklepie internetowym Towary Klient może dokonać płatności w formie:

 

 • bezgotówkowej przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Bank BZ WBK 59 1090 1766 0000 0001 1882 5068

 

 • gotówką przy odbiorze przesyłki

 

 

 

 

 1. SPOSOBY DOSTAWY (TERMIN, KOSZTY)

 

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich DPD, DHL, FEDEX

 2. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia

 3. Przesyłki dostarczane są w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

 4. Koszty dostawy są uzależnione od wagi przesyłki, sposobu zapłaty. Przy dużych zamówieniach koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie. Produkty w postaci kabin, wanien nie podlegają wysyłce żadną firmą kurierską. Opcjonalny jest jedynie odbiór osobisty, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

 5. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w sklepie TERMICO Ekskluzywne Łazienki, 32-600 Oświęcim-Babice, ul. Śląska 59 przy drodze krajowej nr 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.

 

 

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

 2. Do zachowania terminu, o którym mowa pkt. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na:

  - adres e-mailowy Sprzedawcy info@termicotychy.pl

  - adres korespondencyjny: TERMICO Ekskluzywne Łazienki ul. Śląska 59, Oświęcim-Babice 32-600

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Zakupiony towar prosimy odesłać na adres:
  TERMICO Ekskluzywne Łazienki,
  ul. Śląska 59, Oświęcim-Babice 32-600

 5. Koszt odesłania Towaru obciąża konsumenta.

 

 

 

 1. REKLAMACJA

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 2. Zawiadomienie o niezgodności Towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy: info@termicotychy.pl bądź korespondencyjny TERMICO Ekskluzywne Łazienki ul. Śląska 59, Oświęcim-Babice 32-600 ewentualnie złożyć je osobiście pod adresem TERMICO Ekskluzywne Łazienki ul. Śląska 59, Oświęcim-Babice 32-600.

 3. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 2 należy podać:

 

 • imię i nazwisko Klienta,

 • datę zakupu,

 • datę wystąpienia niezgodności,

 • żądanie doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres: TERMICO Ekskluzywne Łazienki ul. Śląska 59, Oświęcim-Babice 32-600

 

 

 1. ZMIANA REGULAMINU
   

      1.   Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów          w szczególności :

          - zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,

         - zmiany form płatności,

         - zmiany sposobów dostawy,

         - zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

     2. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty          opublikowania zmian

      3. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z   oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

     4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.


 

 

 

 1. WŁAŚCIWOŚCI SĄDU W PRZYPADKU EWENTUALNYCH SPORÓW

 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

 

 1. SPRAWY NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

 • Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 1. DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe konsumenta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem. 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.10.2013r.

 

 


[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.