Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

6 299,00 PLN

Podtynkowy zestaw termostatyczny Grohtherm 3000 Cosmopolitan, numer katalogowy: GR/GROHE3000/230

Podtynkowy zestaw termostatyczny Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Podtynkowy zestaw termostatyczny Grohtherm 3000 Cosmopolitan

ocenaocenaocenaocenaocena (3 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

GR/GROHE3000/230


EAN:
cena katalogowa: 6 299,00 PLN
cena po rabacie: 2 999,00 PLN
Udzielono rabatu:52%
Dostępne: 1-2 tygodnie
Towar na zamówienie - wymagany zadatek 20% do uruchomienia zamówienia przy zamówieniu pobraniowym
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Kupione również

Klienci którzy kupili ten produkt, kupili również

Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Podtynkowy zestaw termostatyczny Grohtherm 3000 Cosmopolitan


GR/GROHE3000/230: Grohe GR/GROHE3000/230 - Zestawy prysznicowe podtynkowe


Grohe Grohtherm 3000 Cosmo 230
termostatyczny zestaw podtynkowy z kwadratową deszczownicą 230x230 

Oferowany termostatyczny zestaw podtynkowy do prysznica o kwadratowych kształtach powinien znaleść się w każdej kubistycznej łazience. Dzięki termostatowi możemy cieszyć się z komfortu i przy okazji zaoszczędzić sporo kasy na kosztach ekspoloatacji.
 


Uniwersalny element podtynkowy do baterii termostatycznych Grohe Rapido T

 •     bez elementów do montażu gotowego
 •     zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
 •     urządzenie wstępnie zmontowane
 •     głowica termostatyczna z GROHE TurboStatŽ
 •     wielkość przepływu 53 l/min. przy wykorzystaniu wszystkich wyjść
 •     2 wyjścia górne 1/2"
 •     wyjście na dole 1/2" - do stosowania jedynie z oddzielnym zaworem odcinającym
 •     prosta instalacja dzięki skrzynce montażowej
 •     przygotowane otwory montażowe do suchej i mokrej zabudowy
 •     materiał uszczelniający w komplecie
 •     Aquadimmer lub zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w zestawie korpus wykonany z mosiądzu
 •     wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
 •     I klasa głośności według normy DIN 410


 Bateria podtynkowa termostatyczna Grohe Grohtherm 3000 Cosmopolitan

 •     do montażu gotowego do: elementu podtynkowego 35 500 000
 •     bez elementów do zabudowy podtynkowej
 •     powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 •     blokada GROHE SafeStop przy 38°C
 •     wielofunkcyjny regulator przepływu:
 •     blokada i regulacja strumienia przepływu
 •     przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
 •     prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem
 •     wykończenie elementów zewnętrznych baterii podtynkowej - chrom błyszczący
 •     obsługuje więcej niż 1 odbiornik
 •     gwarancja Grohe 5 lat


Deszczownica kwadratowa Grohe Rainshower Allure 230

 •     230 x 230 mm
 •     GROHE DreamSpray
 •     strumień prysznica Rain
 •     obrotowe złącze kulowe +/- 20°
 •     gwint przyłącza 1/2"
 •     SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 •     powłoka chromowa z GROHE StarLight
 •     nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


 Ramię prysznica Grohe Rainshower

 •    ramię prysznica 286 mm
 •    metal
 •    gwint przyłącza 1/2"
 •    z kwadratową rozetą
 •    pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube
 •    powłoka chromowa z GROHE StarLight®

 Przyłącze kątowe Grohe Euphoria Cube

 •     gwint zewnętrzny
 •     samozabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 •     powłoka chromowa z GROHE StarLight®


Zestaw prysznicowy Grohe Euphoria Cube


 •     prysznic ręczny (27 698 000)
 •     wąż prysznicowy Silverflex 1250 mm (28 362 000)
 •     prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
 •     GROHE DreamSpray®
 •     GROHE CoolTouch®
 •     powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 •     SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 •     wewnętrzny kanał wodny
 •     nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
Komentarze
Dotyczy produktu: Podtynkowy zestaw termostatyczny Grohtherm 3000 Cosmopolitan GR/GROHE3000/230
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wszystko super. Szybka wysyłka.
Dotyczy produktu: Podtynkowy zestaw termostatyczny Grohtherm 3000 Cosmopolitan GR/GROHE3000/230
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Pięknie i solidnie wykonany zestaw! Polecam tym, którzy chcą mieć dobry towar za przystępną cenę.
Dotyczy produktu: Podtynkowy zestaw termostatyczny Grohtherm 3000 Cosmopolitan GR/GROHE3000/230
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Ten wpadł mi w oko, ponieważ ma sporych rozmiarów deszczownice oraz baterie termostatyczną Grohe

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.